O nas

Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa, to profesjonalna instytucja szkoleniowa,
skupiającaw swoim gronie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin jakimi się zajmuje, ludzi z bagażem nie tylko ogromnej wiedzy, ale i znacznego doświadczenia praktycznego. Została założona przez grupę czynnych jak i emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy na własnej skórze niejednokrotnie doświadczyli smaku pola walki. Brali czynny udział w wielu operacjach, oraz misjach pokojowych, począwszy od Wzgórz Golan przez Bośnie i Hercegowinę, Irak, Afganistan…
 
Nawiązując do tradycji polskiego oręża i z uwagi na zniesienie obowiązku zasadniczej służby

wojskowej, postanowiliśmy utworzyć wyspecjalizowany program szkoleń skierowanych do STUDENTÓW BEZPIECZEŃSWTA NARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO, KLAS O PROFILU MUNDUROWYM oraz pasjonatów. Wszystkie szkolenia przeprowadzane przez nas są certyfikowane. Oznacza to, że prócz nabytych umiejętności otrzymujesz formalne
poświadczenie, które może mieć znaczenie w aspirowaniu do służb mundurowych czy karierze w tych służbach, tj. Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Staż Pożarna, Służba Więzienna itp. Organizujemy „Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowym”, oraz wszelkiego rodzaju pokazy związane z tematyką prowadzoną podczas naszych obozów szkoleniowych.

oferta

terapia

Uzależnienie od komputera, internetu czy gier komputerowych już od jakiegoś czasu znajduje się na międzynarodowej liście klasyfikacji chorób OCD-10. Rozumiane jest ono jako patologiczne używanie komputera i internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i społecznej. Uzależnienie od gier komputerowych leczy się podobnie jak inne uzależnienia. Może ono dotyczyć zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Uzależnić można się od internetu, komputera, gier konsolowych lub gier komputerowych, chatów i innych wirtualnych aktywności. Jeśli u Twojego dziecka:
 • czas spędzany przy komputerze lub konsoli dominuje nad innymi aktywnościami, np. spotkaniami ze znajomymi, nauką, pracą, innymi zainteresowaniami, a nawet jedzeniem czy spaniem;
 • brak możliwości skorzystania z komputera lub zagrania w grę powoduje rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresję, chandrę, apatię, a w skrajnych przypadkach nawet depresję;
 • nadpobudliwość;
 • zaburzenia lękowe;
 • izolowanie się;
 • zaburzenia i zmiany nastroju;
 • problemy z zasypianiem i bezsenność;
 • problemy z koncentracją;
 • zaniedbywanie obowiązków;
 • relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych;
 • w momencie, gdy osoba uzależniona nie przebywa przy komputerze lub konsoli, stale myśli o graniu i rzeczach, które będzie robić, gdy już usiądzie przed ekranem;
 • wydawanie dużych kwot pieniędzy na nowe gry, akcesoria do gier lub wyposażenie postaci w grze, co znacząco odbija się na budżecie, np. uniemożliwiając zapłacenie rachunków czy pochłaniając całe oszczędności.
Jeśli jeden z wyżej wymienionych punktów dotyczy Twojego dziecka to powinno wzbudzić Twój niepokój. Przez 7 dni pod okiem psychologów i doświadczonych instruktorów poprzez zajęcia praktyczne będziemy wskazywać młodym ludziom aspekty życia realnego i uświadamiali jakie zagrożenia czyhają na nich w wirtualnym świecie. Uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, nauczą się pokonywać swoje słabości i przekraczać granice do tej pory nieprzekraczalnych. Terapia kończy się uzyskaniem ZAŚWIADCZENIA.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI GEOTYDA 2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Mistrzostw Polski Geotyda 2020, zwany dalej w skrócie Regulaminem, zawiera zbiór zasad niezbędnych do przeprowadzenia VI edycji Mistrzostw Polski Geotyda, zwanych dalej Mistrzostwami.

 2. Organizatorami Mistrzostw są:

 • Fundacja Geotyda,

 • Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa.

 1. Kontakt do Organizatorów: +4888GEOTYDA (884368932), fundacja@geotyda.org.

 2. Honorowy patronat nad Mistrzostwami sprawują:

 • starosta krakowski – Wojciech Pałka,

 • burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk,

 • przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej – o. Paweł Hańczak.

 1. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny.

 2. Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszego zespołu w paragrafowych grach terenowych; przyjmie ona formę zadania taktycznego opartego na testach do jednostek specjalnych.

 3. Mistrzostwa obejmują aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających, mają charakter pracy zespołowej i wymaga od uczestników predyspozycji fizycznych oraz psychicznych, podejmowania decyzji, wykazania się umiejętnościami przywódczymi.

 4. W Mistrzostwach mogą wziąć udział zespoły składające się z 3-4 osób.

 5. Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody powstałe u uczestników w trakcie trwania Mistrzostw.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. O fakcie takim zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy Mistrzostw.

II. CZAS, MIEJSCE ORAZ HARMONOGRAM MISTRZOSTW

 1. Mistrzostwa odbędą się we czwartek, 22 października 2020 roku.

 2. Start wyznaczono przy klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej znajdującym się pod adresem: Czerna 79, 32-065 Krzeszowice.

 3. Harmonogram :

 • 6:00-6:45 – rejestracja w Biurze Zawodów,

 • 6:45-7:00 – odprawa,

 • 7:00 – start,

 • 18:00 – Zakończenie Mistrzostw i wręczenie nagród.

 1. Harmonogram może ulec zmianie w zależności od przebiegu Mistrzostw.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Mistrzostwach może wziąć udział każdy z zastrzeżeniem pkt. I.7. niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnictwo w Mistrzostwach wymaga wcześniejszej rejestracji.

 3. Aby zarejestrować zespół, należy do 20 października 2020 roku na adres 2020@geotyda.org wysłać imiona, nazwiska oraz numery telefonów wszystkich członków zespołu.

 4. W Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 50 zespołów. O uczestnictwie w niej decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Do wzięcia udziału w Mistrzostwach niezbędne jest zgłoszenie się całego zespołu w dniu 22 października 2020 roku do Biura Zawodów zgodnie z pkt. II.2 oraz II.3. niniejszego Regulaminu.

 6. Udział w Mistrzostwach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

IV. ZASADY ROZGRYWKI

 1. W momencie startu każdy zespół otrzyma egzemplarz paragrafowej gry terenowej, zwany dalej Kodeksem, zawierający pojedyncze paragrafy opisujące w sposób ciągły wszystkie możliwe kombinacje przejścia trasy przygotowanej przez Organizatorów.

 2. Zadaniem do wykonania jest odnalezienie i przejście przy pomocy Kodeksu prawidłowej trasy wyznaczonej przez Organizatorów. Wybór kombinacji trasy odbywa się poprzez odpowiedzi na pytania zawarte w niektórych paragrafach. Pytania te dotyczą spotykanych na trasie obiektów.

 3. Tylko jedna z zaprezentowanych w Kodeksie tras jest prawidłowa. Wszystkie jednak rozpoczynają się i kończą w Biurze Zawodów, ale nie są oznakowane w terenie.

 4. Każdy paragraf opisujący określony fragment trasy został oznaczony czarną trzycyfrową liczbą z przedziału 000-999. Za każdym opisem paragrafu umieszczono trzycyfrową białą liczbę otoczoną czarnym tłem, która wyznacza kolejny paragraf z opisem terenu do przejścia lub zadaniem do wykonania.

 5. Pierwszym paragrafem z opisem do wykonania jest paragraf oznaczony czarną liczbą 000, kolejnym – trzycyfrowy paragraf oznaczony białą liczbą otoczoną czarnym tłem znajdującą się za instrukcją przedstawioną w paragrafie 000. Paragraf taki za każdym razem będzie się charakteryzował odmienną pierwszą cyfrą i nie znajdzie się on bezpośrednio pod aktualnie wykonywanym opisem.

 6. Paragrafy w Kodeksie ułożone zostały w kolejności rosnącej zgodnie z przyporządkowanymi im liczbami. Liczby te nie decydują o kolejności ich wykonywania. Kolejność ta opisana została w pkt. IV.5. niniejszego Regulaminu. Zawarto ją także w każdym Kodeksie.

 7. Paragrafem kończącym rozgrywkę jest paragraf oznaczony liczbą 999. Jest to jedyny paragraf, za którym nie znajduje się biała liczba otoczona czarnym tłem kierująca do kolejnego paragrafu.

V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Podstawą klasyfikacji jest Kod podany w wybranych paragrafach.

 2. Kod składa się z ciągu cyfr oraz liter, które należy zanotować zgodnie z instrukcjami zawartymi w poszczególnych paragrafach.

 3. Kod przeliczany jest na wartość punktową według szablonu dostępnego u sędziego głównego zawodów.

 4. Za poprawne litery w Kodzie wpisane w wyniku udzielania prawidłowych odpowiedzi przyznawany jest 1 punkt, a za cyfry – n+1, gdzie n oznacza maksymalną ilość możliwych do wystąpienia liter w kodzie.

 5. Za błędne litery w Kodzie wpisane w wyniku udzielania nieprawidłowych odpowiedzi nie jest przyznawany żaden punkt, a za cyfry: 0 punktów dla pytań z dwoma możliwościami odpowiedzi, a także 0 lub (n+1)/2 punktów dla pytań z trzema możliwościami odpowiedzi, gdzie n oznacza maksymalną ilość możliwych do wystąpienia liter w kodzie.

 6. Za litery i cyfry niemogące wystąpić w danym miejscu kodu przyznawane są punkty ujemne: za litery – 1, za cyfry – n+1, gdzie n oznacza maksymalną ilość możliwych do wystąpienia liter w kodzie.

 7. Wyżej sklasyfikowany zostaje zespół, który popełni mniej błędów w Kodzie i tym samym zdobędzie więcej punktów.

 8. W przypadku tej samej ilości punktów zdobytych przez różne zespoły, pod uwagę brany jest czas przejścia trasy.

 9. Zespoły startują w interwale czasowym podanym podczas odprawy przed Mistrzostwami.

 10. Przejście trasy możliwe jest w ciągu 8 godzin. Maksymalna jej długość wynosi nie więcej niż 30km.
  W przypadku niepojawienia się zespołu na mecie po upływie wyznaczonego czasu, zespół ten zostaje wykluczony z klasyfikacji generalnej Mistrzostw.

 11. Całkowity czas zespołu mierzony jest dla uczestnika, który na metę przybył jako ostatni z zespołu.

 12. Gdy zespół nie dotrze na metę w składzie, w którym startował, odpada z Mistrzostw.

 13. Dyskwalifikacja: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wycofania zespołów z Mistrzostw w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

VI. ZASADY DODATKOWE

 1. Zespoły uczestniczą w Mistrzostwach pod przydzielonym numerem. Ewentualną zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić podczas rejestracji przed rozpoczęciem Mistrzostw. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie Mistrzostw.

 2. Podczas trwania Mistrzostw uczestnicy zobowiązują się nie spożywać alkoholu oraz środków odurzających jak również przestrzegać obostrzeń w związku z COVID-19. Uczestnicy mają świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje odpowiedzialnością karną.

 3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez Organizatorów oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem Mistrzostw, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.

 4. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez Organizatorów. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

VII. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizatorzy w czasie Mistrzostw zapewniają wszystkim zespołom:

 • szczegółowy opis wyznaczonej trasy – Kodeks,

 • odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz sprzęt do organizacji Mistrzostw,

 • samochody terenowe do zabezpieczenia Mistrzostw w trudnym terenie,

 • zabezpieczenie medyczne.

 1. Każdy zespół uczestniczący w Mistrzostwach musi posiadać:

 • wodę do picia w ilości 1,5l na osobę,

 • długopis lub ołówek – 2 sztuki,

 • opatrunek osobisty,

 • latarkę,

 • ubiór dostosowany do turystyki pieszej, pory roku i panujących warunków atmosferycznych,

 • odblaski widoczne od świtu do zmierzchu,

 • sprawny telefon komórkowy,

 • osobiste wyposażenie związane z obostrzeniami na skutek pandemii COVID-19.

 1. Wszyscy uczestniczy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatorów. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

 2. Każdy uczestnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec Organizatorów.

 3. Nieletni uczestnicy podczas rejestracji przedstawiają pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
  o wyrażeniu zgody na udział w Mistrzostwach.

 4. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla uczestników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.

VIII. PROCEDURY W RAZIE WYPADKU

 1. Udzielenie pomocy w terenie, a zwłaszcza po zmroku, jest utrudnione i dlatego uczestnicy muszą być przygotowani na oczekiwanie na pomoc.

 2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe będą poza zasięgiem
  i niemożliwy będzie kontakt z obsługą medyczną, należy używać innych środków do wzywania pomocy
  w taki sposób, by zwrócić na siebie uwagę.

 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu uczestnikowi w razie wypadku.
  W konsekwencji nieudzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, uczestnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy
  od Organizatorów.

IX. NAGRODY

 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach.

 2. Wszyscy uczestnicy startujący otrzymają bonifikaty na studia podyplomowe w ramach ”MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ” z siedzibą
  w Krakowie, Nowym Targu i Chrzanowie, w wysokości 10 % czesnego.

 3. Zwycięski zespół zdobywa przechodnie trofeum – miecz karmelitański. Zasady jego wykorzystania reguluje protokół przekazania wraz z nim wręczany.

 4. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe.

 5. Miecz i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.